Vocalia àrea Formació

VOCALIA FORMACIÓ

Jaume Cárceles

MISSIÓ

Àmbits d’actuació

1. Relacions institucionals:

Integra les relacions que ha d’haver entre els diversos agents implicats en la formació.

1.1. Entre Profusta i les diverses institucions implicades en el sistema de la formació professional, ja sigui del subsistema reglat, del subsistema ocupacional, del subsistema continuat o d’altres que, sense pertànyer al sistema formatiu institucionalitzat, també facin formació.

1.2. Entre docents, fomentant les relacions entre els diversos nivells formatius, a fi efecte de generar sinèrgies.

2. Formació pròpia o en col·laboració:
Coordinadament amb la vocalia d’esdeveniments també organitzarà activitats de formació, que podran ser de caràcter divulgatiu o formatiu, en qualsevol dels subsistemes, ja sigui amb rol d’organitzador o en col·laboració, tant per a
treballadors/es, com a empreses o docents.

Objectius

La vocalia es marca com a objectius generals els següents:
1. Fomentar la col·laboració entre el sector i els diversos agents implicats en la formació.
2. Fomentar el treball cooperatiu de i entre docents.
3. Fomentar el treball cooperatiu entre empreses i institucions de formació.
4. Col·laborar amb les administracions en lamillora de la formació en diversos àmbits:
    4.1. En la detecció de necessitats de formació.
    4.2. En la configuració de programes de formació, ja sigui en accions puntuals com en la revisió dels currículums de les diverses formacions.
    4.3. En la formació de professorat.
5. Promoure la formació en el sector:
    5.1. A nous actius del mercat de treball ja sigui jovent,
reciclatge de treballadors/res provinents d’altres sectors, així com a empreses (com un foment de la millora de la qualitat general del sector).
    5.2. A treballadors/es en actiu o aturats del sector
    5.3. A docents del sistema de formació professional en una acció per a la millora continuada.

LÍNIES D’ACTUACIÓ INICIALS

Àmbit de la formació ocupacional i continuada

1. Formació del professorat del subsistema reglat:
ajudar el departament d’Ensenyament en una proposta de formació de professorat del sector

2. Fomentar la interrelació i l’intercanvi entre docents, creant espais de trobada sobretot entre els dos subsectors, explotació i transformació:
     2.1. Creació d’un fòrum on compartir experiències i materials didàctics.
     2.2. Creació d’una borsa de recursos didàctics.

Àmbit de la formació ocupacional i continuada

Inicialment es proposa treballar en tres línies:
1. Creació d’una borsa de professionals amb capacitat per impartir formació acurada i de qualitat.
2. Integrar en la cultura de la gestió dels recursos humans la formació continuada dels treballadors. Aprofitament dels crèdits de formació, per part de les empreses.
3. Fomentar en els actors que intervenen l’aprofitament de tots els recursos existents al sector, professionals, espais…

Àmbit de la formació Universitària

1. Fomentar l’ampliació dels estudis en l’àmbit de la construcció i l’enginyeria. Inicialment donar a conèixer Profusta a les direccions de les escoles universitàries, intentant sempre fer-ho a partir de professorat de la pròpia escola.

2. Fer més present la fusta en l’àmbit universitari, promovent activitats als campus relacionades amb l’ús de la fusta com a  material constructiu.

3. Fomentar que les estructures de fusta es converteixin en una assignatura troncal, i que a la resta d’àmbits s’hi incorporin els elements de fusta en els continguts: façanes, cobertes, aïllaments…

Àmbits comuns

Establiment de mecanismes per tal de fomentar:
1. L’intercanvi d’experiències docents i professionals universitat-ensenyament reglat.
2. L’augment de la col·laboració escola-empresa, entenent com escola tant la universitat com l’FP.

Formació pròpia

Es poden establir diversos tipus de formació:
1. Conferències
2. Jornades:
◦ Conferències
◦ Exposicions
◦ Demostracions
◦ Pràctiques
◦ Debats
◦ Tertúlies
◦ Etc.
3. Seminaris
4. Cursos

PROPOSTA D’ACTUACIONS IMMEDIATES

Creació de dos seminaris permanents:
1. Seminari de docents: amb l’objectiu de cercar vies de col·laboració transversal entre tots el nivells educatius.
2. Seminari observatori de formació: seria el lloc des del qual haurien de sortir les actuacions concretes de formació.
Cicle de conferències de difusió del sector: es tractaria d’establir una serie de  ponències que es podessin seguir en directe i per internet amb l’objectiu de fer difusió del sector en tres àmbits:
• Àmbit 1 sector professional: haurien de servir augmentar el corpus de coneixement del sector, presentar productes, tècniques, serveis etc.
• Àmbit 2 prescripció: enfocat a prescriptors, difondre el coneixement entre tècnics de la construcció/enginyeria per tal d’augmentar el nombre de tècnics coneixedors de les possibilitats de la fusta com a material.
• Àmbit 3 social: ampliació entre la societat del coneixement de les possibilitats de la fusta en tots els àmbits, de manera que la societat torni a valorar la fusta com un material noble amb grans possibilitats i que competeix amb avantatge amb d’altres
materials en moltes aplicacions (boscos, moble, fusteria, habitatge, etc)
Interlocució amb el Departament d’Ensenyament per tal de poder fornir una oferta de formació de professorat.