vocalia manteniment i deconstrucció

VOCALIA MANTENIMENT I DECONSTRUCCIÓ

Mª Àngels Negre Balsas

MISSIÓ

Oferir un àrea de referència que promogui criteris de disseny i manteniment que permetin donar un final sostenible als elements de fusta emprats en edificis.

Impulsar la participació conscient de l’economia circular.

OBJECTIUS

  1. Facilitar criteris de disseny per mantenir i desmuntar elements de fusta en construcció.
  2. Llistar empreses de tractament, desconstrucció de fusta de manera selectiva.
  3. Facilitar informació de Mercat de reaprofitament

LÍNIES DE TREBALL

  1. Llistat de Gestors de residus de fusta.
  2. Base de sistemes i criteris constructius que facilitin la deconstrucció selectiva.

RECURSOS

  1. Coneixement dels tipus de fusta segons usos, aprofitant el know-how de les vocalies i les empreses adscrites.
  2. Sistemes constructius i d’acoblat que permetin el desmuntatge.
  3. Collaborar amb la Vocalia de formació per a impulsar la formació de “desmuntadors”.

PLA DE TREBALL 2018

Contactar amb possibles promotors, constructors, etc. que puguin implementar criteris de deconstrucció.

Contactar amb grups d’economia circular on Profusta pugui participar interaccionant amb altres sistemes.