Avís legal

CONDICIONS GENERALS

El lloc web http://www.profusta.org és un domini en internet de titularitat de l’Associació PROFUSTA, amb domicili a Travessera de les Corts 361 entresol 1ª Barcelona, inscrita en el Registre d’Entitats de la Generalitat de Catalunya, amb el número i amb CIF G-.

Els continguts, organització i elecció d’enllaços han estat dirigits per la junta de PROFUSTA

Recomanacions d’accés:

  • Navegadors a utilitzar: microsoft internet explorer, Mozilla Firefox, opera, navegador 4.7, Navegador 4.76
  • Resolució: 800×600 o superior

Es prohibeix la reproducció total o parcial dels continguts d’aquesta web sense citar el seu origen o autorització.

L’Avís Legal i/o les Condicions del servei establertes per als serveis prestats a través del present lloc Web, podrà patir modificacions de qualsevol tipus, quan PROFUSTA ho consideri oportú o amb la finalitat d’adequar-se als canvis legislatius i tecnològiques futures. Aquestes modificacions seran notificades convenientment, sent vàlides des de la seva publicació en aquest lloc Web, llevat de manifestació en contrari.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Us informem que, per a la utilització de determinats serveis del portal http://www.profusta.org propietat de PROFUSTA pot ser necessari que l’usuari hagi proporcionat prèviament determinades dades de caràcter personal. Llevat dels camps en què s’indiqui el contrari, les respostes a les preguntes sobre dades personals són voluntàries, sense que la falta de resposta a aquestes preguntes impliqui una minva en la qualitat o quantitat dels serveis corresponents, a menys que s’indiqui una altra cosa.

Aquestes dades seran incorporades a un fitxer automatitzat responsabilitat de POFUSTA d’acord amb el que estableix l’article 5 de la Ley de Protección de Datos (LPD).

Així mateix, queda informat del tractament automatitzat a que seran sotmesos totes les seves dades a les quals PROFUSTA SL tingui accés com a conseqüència de la seva sol·licitud, utilització, contractació de qualsevol producte o servei o de qualsevol transacció o operació realitzada, amb la finalitat de comercialització dels productes o serveis del portal de PROFUSTA, així com del manteniment de qualsevol relació, contractual o extracontractual amb aquesta empresa.

L’usuari queda igualment informat sobre la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, podent adreçar-se a la següent adreça: PROFUSTA, Travessera de les Corts 361 entresol 1ª Barcelona. PROFUSTA garanteix que ha adoptat les mesures oportunes de seguretat en les seves instal·lacions, sistemes i fitxers.

Així mateix, PROFUSTA garanteix la confidencialitat de les dades personals. No obstant, PROFUSTA revelarà a las autoritats públiques competents les dades personals i qualsevol altra informació que estigui en el seu poder o sigui accessible a través dels seus sistemes i sigui requerida de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables al cas.

L’usuari consent expressament que les seves dades puguin ser cedides, amb les finalitats a que se refereix el paràgraf tercer d’aquestes condicions, a d’altres entitats amb les que PROFUSTA estableixi acords de col·laboració i/o als proveïdors de les mateixes. També, l’usuari accepta que PROFUSTA., els seus proveïdors o d’altres entitats amb les que estableixi acords de col·laboració, li remetin informació sobre elles mateixes i/o qualsevol producte, bé o servei que ofereixin. PROFUSTA sol·licita i obté en aquest acte la seva autorització expressa per a realitzar el tractament senyalat en els paràgrafs anteriors. La acceptació per a que puguin ser tractats o cedits en la forma establerta en aquest paràgraf té sempre el caràcter de revocable, sense efectes retroactius.

Si Vostè. no vol que aquest tractament sigui realitzat, pot comunicar-nos-ho a la següent adreça: PROFUSTA, Travessera de les Corts 361 entresol 1ª Barcelona, advertint-lo que, conforme a la legislació vigent, si no rebem noticies seves entendrem atorgat el seu consentiment.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Le informamos de que, para la utilización de determinados servicios del portal http://www.profusta.org propiedad de PROFUSTA puede ser necesario que el usuario haya proporcionado previamente determinados datos de carácter personal. Salvo en los campos en que se indique lo contrario, las respuestas a las preguntas sobre datos personales son voluntarias, sin que la falta de contestación a dichas preguntas implique una merma en la calidad o cantidad de los servicios correspondientes, a menos que se indique otra cosa.

Estos datos serán incorporados a un fichero automatizado responsabilidad de PROFUSTA de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Ley de Protección de Datos (LPD).

Asimismo, queda informado del tratamiento automatizado a que van a ser sometidos todos sus datos a los que PROFUSTA tenga acceso como consecuencia de su solicitud, utilización, contratación de cualquier producto o servicio o de cualquier transacción u operación realizada, para las finalidades de comercialización de productos o servicios del portal de PROFUSTA, así como del mantenimiento de cualquier relación, contractual o extracontractual con el mismo.

El usuario queda, igualmente, informado sobre la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos en la legislación vigente, pudiendo dirigirse a la siguiente dirección: PROFUSTA, Travessera de les Corts 361 entresol 1ª Barcelona, PROFUSTA garantiza que ha adoptado las medidas oportunas de seguridad en sus instalaciones, sistemas y ficheros.

Asimismo, PROFUSTA garantiza la confidencialidad de los datos personales. Ello no obstante, PROFUSTA revelará a las autoridades públicas competentes los datos personales y cualquier otra información que esté en su poder o sea accesible a través de sus sistemas y sea requerida de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables al caso.

El usuario consiente expresamente que sus datos puedan ser cedidos para las finalidades a que se refiere el párrafo tercero a otras entidades con las que  PROFUSTA concluya acuerdos de colaboración y/o a los proveedores de las mismas. Asimismo, el usuario acepta que PROFUSTA, sus proveedores u otras entidades con las que se concluyan acuerdos de colaboración, le remitan información sobre ellas mismas y/o cualesquiera productos, bienes o servicios que comercialicen. PROFUSTA solicita y obtiene en este acto su autorización expresa para realizar el tratamiento señalado en los párrafos anteriores. La aceptación para que puedan ser tratados o cedidos en la forma establecida en este párrafo tiene siempre carácter revocable, sin efectos retroactivos.

Si Vd. no desea que este tratamiento sea realizado, puede comunicárnoslo a la siguiente dirección: PROFUSTA, Travessera de les Corts 361 entresol 1ª Barcelona, que conforme a la legislación vigente, si no recibimos noticias suyas entenderemos otorgado el mencionado consentimiento.